Home

Protectia datelor cu caracter personal legea 677

Urinary Catheter Supplies - Request Free Samples No

Watch How to Heal Your Eyes Naturally Using Safe, Effective, Natural Nutrients. Prevent Cataracts, Age-Related Vision Loss, and Other Eye Diseases without Side Effects LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia . persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal . ş. i libera circula. ţ. ie a acestor dat LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 12 decembrie 2001. +. LA DATA DE 25 MAI 2018 SE ABROGĂ LEGEA NR. 677/2001, POTRIVIT ALIN. (1) AL ART Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001) Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege CAPITOLUL I Dispozitii generale Scop Art. 1 Scop. ART. 1. (1) Prezenta lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viata intima, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. (2) Exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu poate fi restrânsă.

LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 12 decembrie 2001. Parlamentul României adopta prezenta lege LEGE Nr. 677 din 21 noiembrie 2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Parlamentul României adoptă prezenta lege. Cap. I Dispoziţii generale Art. 1 - Scop (1) Prezenta lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la. (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală este interzisă. (2) Prevederile alin - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a . Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Protectia datelor cu caracter personalConform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, vă informăm că PFA Vasile Adriana, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului.

8 Foods to Heal Cataracts - New 2021 Cataract Treatmen

LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE Textul integral: Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in format PDF. Textul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Anul 2016 marchează un moment cheie în evoluția reglementărilor europene privind protecția datelor personale prin adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu, a Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul.

datelor cu caracter personal ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate pri Protectia datelor cu caracter personalConform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, vă informăm că S.C. Recutex S.R.L., înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului.

Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, Romania, Telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, e-mail e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Orice solicitare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal adresată Ministerului Finanţelor Publice trebuie să fie formulată în scris, datată şi semnată General Data Protection Regulation. Este Regulamentul european nr.679/2016 care vizează protecția datelor cu caracter personal. Se aplica tuturor persoanelor juridice: Firme, PFA, Asociații și fundații, cabinete medicale, scoli și grădinițe, autorități publice începând cu data de 25 mai 2018 Apariţia Regulamentului General privind Protecţia Datelor (în continuare RGPD)- Regulamentul european 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date impune operatorilor de date noi responsabilităţi, cu mult extinse raportat la măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; •Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18/04/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime d

CAPITOLUL III Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Art. 7 . Prelucrarea unor categorii speciale de date (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau. Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Art. 4 . Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării (1) Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie: a) prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, actualizate, Telekom Romani Art. 10 Legea 677/2001 Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ; Art. 11 Legea 677/2001 Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ; Art. 12 Legea 677/2001 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia ..

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republica Moldova (CNPDCP) a fost fondat în rezultatul adoptării Legii nr. 17 - XVI din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. La 14 aprilie 2012, legea a fost aprogată o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la. Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Actul include modificarile din urmatoarele acte: - Legea nr. 102/2005

LEGE 677 21/11/2001 - Portal Legislati

 1. LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001. pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. EMITENT: PARLAMENTUL. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 12 decembrie 2001. Data intrarii in vigoare : 12 decembrie 2001 . Parlamentul României adopta prezenta lege. CAP.
 2. Conform Legii nr. 677/2001, pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 3. De asemenea, legea cadru în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Legea nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare) are ca scop garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a.
 4. - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare; - Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter
 5. Protejarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai in masura permisa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date. Termeni in intelesul Legii 677/2001

Prelucrarea datelor cu caracter special prevazute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala, sunt strict limitate la cazurile prevazute de lege Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum ~i prevederile Direetivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor eu earacter personal ~iprotectia vietii private insectorul comunicatiilor electronice.

Legea 677/2001 privind protecția datelor cu caracter persona

 1. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera.
 2. Notiunea de stocare este definita de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Legea 677/2001) ca fiind acea operatiune de prelucrarea a datelor cu caracter personal ce consta in pastrarea, pe orice fel de suport, a datelor cu caracter.
 3. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 4. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republica Moldova (CNPDCP) a fost fondat în rezultatul adoptării Legii nr. 17 - XVI din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. La 14 aprilie 2012, legea a fost aprogată o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind.
 5. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre Mac Store Concept S.R.L. numai in masura permisa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date
 6. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Legea 677 privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal . 1.2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC CONELTEX SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR Karcontainer - containere de vanzare. 1.2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, indigen.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate. Conform dispozițiilor Legii Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, OAMGMAMR are obligaţia de a administra în condiţii.

Vrem sa te simti in siguranta! - Smith & Smith

Legea nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția ..

Prelucrarea datelor cu caracter personal. 1.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, firma noastra are obligatia de a. administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Direcția Județeană pentru Cultură Braila, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la.

Art. 1 - (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi de Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de. Responsabil cu protectia datelor. Intrebare: Buna ziua, compania noastra este in procesul de implementare al unui proiect POCU. In acest sens vom colecta de la membrii grupului tinta date cu caracter personal necesare realizarii proiectului. Stiu ca trebuie completat pe www.dataprotection.ro formularul de declarare responsabil cu protectia. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, vă informăm că SC Magnetic Life SRL , înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub sub nr Protecția datelor personale. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicaţiilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal 1.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, firma noastra are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi. 1.3. [ Protectia datelor cu caracter personal-arhiva documente (2,9 MiB, 37 hits) R esponsabil cu protecţia datelor cu caracter personal (data protection officer DPO) Dispoziţia nr . 150/ 23.05.2018 privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul autoritatii publice locale orasul Busten Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre PREMIUM ROYAL ART SRL . numai in masura permisa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date. Termeni in intelesul Legii 677/2001 Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal. Modul 6. Relatia cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Instrumente si situatii specifice. Modul 7. Aspecte specifice cu privire la rolul si activitatea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.

Protecția datelor cu caracter personal - Calatoria spre

 1. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată
 2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Direcția Județeană pentru Cultură Constanta, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la.
 3. istra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile.

LEGEA 190/2018 pentru punerea in aplicare a GDPR

RGPD (I) - Extinderea notiunii de date cu caracter personal. Aceast articol este primul dintr-o serie de articole care vor urma cu privire la viitoarele modificări în conformitate cu noul Regulament general privind protecția datelor (RGPD), Regulamentul (UE) 2016/679. Așa-numita revoluție europeană pentru protecția datelor. Asiguram confidentialitatea datelor dumneavoastra personale, iar prelucrarea lor se face cu respectarea cu prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date In toate tarile membre ale Uniunii Europene (UE), incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation) Răspuns: Față de aceste aspecte, apreciem ca oportună contactarea instanței în cauza, proprietară a datelor publicate și solicitarea înlăturării eventualelor date cu caracter personal publicate pe portal, așa cum sunt acestea identificate în Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta va analiza cererea dumneavoastră și va dispune în consecință (a. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Protectia datelor cu caracter personal SC Next Level Energy SRL este inregistrata in Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numarul . Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi. In atentia tuturor clientilor, furnizorilor si colaboratorilor societatii. Prezenta notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera. Protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal. UNIK SPORT TOTAL SRL (ENERGIC SPORT) anunta faptul ca, incepand cu 25 mai 2018, a intrat in vigoare Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR)

Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu ..

190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și de abrogare a Directivei 95/46/CE principala lege care impune UBB prelucrarea datelor cu caracter personal este Legea Educației Naționale cunoscută și ca Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Alte cadre legale care impun UBB prelucrarea datelor cu caracter. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora se aplicä prelucrärilor de date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate si/sau manuale, care fac parte dintr-un sistem de evidentä sau care sunt destinate sä fie incluse într-un asemenea sistem

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Astra Film are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi. 1.3 Confidentialitatea datelor cu caracter personal, precum si increderea dumneavoastra sunt importante pentru FCRO Training SRL. Datorita acestei prioritati, corelata cu conformarea cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea si libera circulatie a datelor cu caracter personal (denumit in continuare GDPR), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, FCRO Training SRL. 1 Parlamentul României - Lege nr. 677/2001 din 21 noiembrie 2001 Legea nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal úi libera circula ie a acestor date În vigoare de la 12 decembrie 200 Personalul societatii este informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi cu privire la riscurile pe care le comportă.

Legea protectiei datelor cu caracter personal. Descarca Gratuit regulamentul si legile care reglementeaza GDPR 2019, in format PDF 3.Legea nr. 17-XIV din 15 februarie 2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (abrogată din 14 aprilie 2012) 4. Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal 5. Versiunea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal salvată în format doc. 6 Prelucrarea datelor cu caracter personal în accepțiunea Regulamentului Uniunii Europene 679/2016. Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor personale - GDPR (General Data Protection Regulation) devine aplicabil începând cu data de 25 mai 2018 A apărut Legea GDPR ! Pe data de 31 iulie 2018, a intrat în vigoare Legea GDPR cu nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a datelor

Pagina principal

prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaș ție a acestor date (JO 1995, L 281, p. 31, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10), versiune consolidată la 20.11.2003, abrogată începând cu data de 25 mai 2018 (a se vedea nota de subsol 5) LEGE 363 28/12/2018 - Portal Legislativ. LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, care definesc datele cu caracter personal ca fiind orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila

DECIZIE privind prelucrarea datelor cu caracter personal

RGPD protejează datele cu caracter personal indiferent de tehnologia utilizată pentru prelucrarea datelor respective - este neutră din punct de vedere tehnologic și se aplică atât prelucrării automate, cât și prelucrării manuale, cu condiția ca datele să fie organizate potrivit unor criterii predefinite ( de exemplu, în. Ca urmare, a fost adoptata - in sfarsit - Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicata in Monitorul Oficial nr.

Protectia datelor personale - Succes Cu Ofeli

Cuprins 1. Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal 2. Datele cu caracter personal prelucrate 3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 4. Drepturile persoanelor vizate şi exercitarea acestora 4.1. Dreptul la informare 4.2. Dreptul de acces la date 4.3. Dreptul de intervenție asupra datelor (rectificare, ștergere) 4.4. Dreptul de opoziție (retragere consimțământ. In Romania, exista in prezent Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, ale carei prevederi au fost aplicate deja de Smith&Smith In documentele, trimiterile la Legea 677/2001 vor fi inlocuite cu mentiuni privind GDPR Pentru alte solicitari cu privire la exercitarea drepturilor de retragere a consimtamantului privind prelucrarea datelor, de incetare sau restrictionare a prelucrarii datelor sau de stergere a datelor cu caracter personal va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor cu caracter personal, utilizand urmatoarea adresa de email. Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Lege nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date 21/11/2001 / în Transparenta / de Rasist In conformitate cu art.29 din Legea nr.677/2001 care stabileste principiul conform caruia transferul datelor cu caracter personal poate fi efectuat numai in conditiile in care statul catre care se intentioneaza transferul datelor (statul de destinatie) asigura un nivel de protectie adecvat, coroborat cu art.44 al Regulamentului nr.679/2016. Legea nr. 278din 15 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter. gdpr dpo responsabil protectia datelor. Companiile care sunt obligate să aibă un responsabil cu protecția datelor (sau, pe scurt, DPO, de la data protection officer) au obligația de a transmite datele de contact ale acestuia la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Protecția datelor cu caracter personal - Acasa - MF

Crutoane

GDPR - Protectia datelor cu caracter personal - GDPR

Desemnarea responsabilului cu protecţia datelor Grecu si

 1. Art. 7 Legea 677/2001 Reguli speciale privind prelucrarea ..
 2. Art. 4 Legea 677/2001 Reguli generale privind prelucrarea ..
 3. noua_pagina_regulamentul_GDP
Teren de Vanzare - Iancu Nicolae, Pipera - NordisHoumous bel SnawbarSilvaFelii de cartofi prajiti De Post